Terms of usage

 

Registrací na webových stránkách www.alimaniac.com uživatel souhlasí s podmínkami užití, týkajících se služeb Provozovatele (definovaný v Zásadách ochrany osobních údajů). Pro přístup k některým funkcím webové stránky, je potřeba vytvořit uživatelský účet.

Založení uživatelských účtů

  • Uživatel je povinen poskytnout přesné, pravdivé a aktuální informace požadované v průběhu procesu registrace a bude udržovat a aktualizovat tyto informace tak, aby byly přesné, pravdivé a aktuální v každé době.
  • Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré aktivity spojené s účtem, včetně všech nahraných dat, textů, odkazů, videoklipů, dalšího multimediálního obsahu a komentářů (souhrnně Uživatelský obsah) bez jakýchkoliv výjimek a bez ohledu na to, zda je jejich autorem on nebo jiná osoba.
  • Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré aktivity spojené s účtem, včetně všech nahraných dat, textů, odkazů, videoklipů, dalšího multimediálního obsahu a komentářů (souhrnně Uživatelský obsah) bez jakýchkoliv výjimek a bez ohledu na to, zda je jejich autorem on nebo jiná osoba.
  • Uživatel je odpovědný za zajištění bezpečnosti svého účtu a hesla. Není oprávněn poskytnout své heslo jiné osobě nebo jej zveřejnit, zejména na jakýchkoli webových stránkách. Poskytovatel nemůže být a nebude odpovědný za ztráty nebo škody v důsledku nesplnění této povinnosti zajištění bezpečnosti. Uživatel je odpovědný za škody vzniklé Provozovateli nebo jiným osobám v důsledku neoprávněného využití služeb.

Všeobecné podmínky

 • Uživatel je odpovědný za uchování originálů veškerého Uživatelského obsahu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat.
 • Uživatel registrací potvrzuje a zaručuje, že veškerý jeho Uživatelský obsah neporušuje autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva třetích stran, včetně práva na soukromí a neoprávněnou publicitu.
 • Uživatel nesmí využívat webové stránky Provozovatele k jakýmkoli nelegálním či neoprávněným účelům.
 • Uživatel se nesmí pokoušet proniknout do interních systémů Provozovatele, službu destabilizovat nebo upravit službu či stránky Provozovatele, měnit software, na kterém služba běží, nebo jeho zdrojový kód. Dále nesmí změnit/vytvořit jiné webové stránky tak, aby bylo možné propojení nebo záměna se stránkami Provozovatele.
 • Uživatel nesmí přenášet viry nebo jiný kód škodlivé či destruktivní povahy na webové stránky Provozovatele nebo na jiné Uživatele webových stránek.
 • Uživatelský obsah nesmí být považován za nenávistný, výhružný, obscénní, hanlivý, nezákonný, obtěžující, rasově nebo etnicky urážlivý či hanlivý nebo za obsah, který podněcuje k chování, které by bylo považováno za trestný čin nebo vyvedení občanské odpovědnosti, k porušování platných zákonů nebo za jinak nevhodný. Uživatel nesmí používáním služeb porušovat platné zákony v dané jurisdikci.
 • Uživatel nesmí v rámci využívání služeb Provozovatele předložit materiál, který je chráněn autorskými právy, chráněný obchodním tajemstvím nebo jiným předmětem vlastnických práv třetích stran, včetně soukromí a reklamních práv, pokud Uživatel není vlastníkem takových práv nebo nemá povolení od skutečného majitele.
 • Uživatel si je vědom, že Provozovatel využívá služeb dodavatelů a hosting partnerů k poskytování potřebného hardware, software, sítě, úložiště a souvisejících technologií potřebných ke spuštění a provozování služby.
 • Verbální, fyzické, písemné nebo jiné zneužívání (včetně hrozby zneužití nebo odplaty) uživatelům služeb Provozovatele, zaměstnancům, členům nebo úředníkům bude mít za následek okamžité zrušení účtu.
 • Uživatel si ponechává vlastnické právo k Uživatelskému obsahu nahranému na webové stránky Provozovatele. Provozovatel není povinen schvalovat žádný Uživatelský obsah ani názory, doporučení a rady vyjádřené v něm. Provozovatel neodpovídá za Uživatelský obsah.
 • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může stanovit obecné postupy a omezení týkající se používání služby a může taková pravidla měnit. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, všechny nebo část služeb bez předchozího upozornění. Ani Provozovatel ani jeho partneři nejsou povinni zachovat poskytování přístupu nebo vrátit jakýkoliv Uživatelský obsah. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost vůči Uživateli ani vůči žádné třetí straně za jakékoli změny, pozastavení nebo přerušení služby. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout službu komukoli nebo ukončení Uživatelského účtu z jakéhokoliv důvodu kdykoliv.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za přerušení či nefunkčnost veřejné internetové sítě a služeb dodávaných třetími stranami, rovněž nenese odpovědnost za poškození či ztrátu Uživatelského obsahu, ke které dojde v důsledku uvedeného přerušení či nefunkčnosti.
 • Uživatel se zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, které by zasahovalo nebo ohrožovalo práva Provozovatele, způsobovalo by mu škodu či zasahovalo do jeho dobré pověsti a obchodního jména.
 • Provozovatel není povinen přezkoumávat Uživatelský obsah a nenese odpovědnost za škodu či újmu, která by byla jeho uveřejněním způsobena třetím stranám. Uživatel se zavazuje uhradit jakékoli závazky, které by Provozovateli vznikly v důsledku uveřejnění Uživatelského obsahu či jiným způsobem souvisejícím s poskytováním služeb.
 • Provozovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb, porušuje-li Uživatel jiné podmínky stanovené smlouvou či těmito podmínkami užití nebo dochází-li ze strany Uživatele k porušování platných právních předpisů.
 • Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu Uživatele k Uživatelskému obsahu nebo odstranit Uživatelský obsah v případě, že tímto obsahem dochází k zásahu do práv třetích osob nebo k porušování platných právních předpisů. Provozovatel není povinen o zamezení přístupu či odstranění jakkoli Uživatele informovat.
 • Provozovatel je povinen poskytnout přístup k Uživatelskému obsahu bez souhlasu Uživatele na základě rozhodnutí soudu či jiného správního orgánu.
 •  Uživatel se může kdykoliv obrátit na Provozovatele prostřednictvím emailu na [email protected].

Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit účet Uživatele, pokud není v souladu s těmito podmínkami užití.

Vaše osobní informace jsou chráněny. Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. Více informací najdete na stránce Zásady ochrany osobních údajů.